Акт 15 - ул. "Д-р Недялка Головина " 8

НА 07.08. 2019 г, жилищната сграда  в кв. "Бриз-юг" , ул. "Д-р Недялка Головина" № 8 получи Акт образец 15.
Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена.  Съставя се от инвеститора (възложителя), строителя, консултанта (строителния надзор) и проектанта (по всички части).
Целта на Акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация.
Входирали сме документи за свикване на приемателна комисия за издаване  на Разрешение за ползване.